Rate this post

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 1117/NHNN-TD về triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid–19.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các TCTD chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại, ảnh hưởng của khách hàng đang vay vốn do dịch Covid-19 để thực hiện:

– Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng cho đến khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư hướng dẫn về vấn đề này;

Nội dung trên áp dụng đối với các khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và có dư nợ gốc và/hoặc lãi đến kỳ hạn trả nợ trong khoảng thời gian từ 23/01/2020 đến 31/3/2020.

– Cho vay mới đối với khách hàng theo quy định để ổn định sản xuất kinh doanh.

TCTD chủ động, tự quyết định, chịu trách nhiệm về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo hướng dẫn tại Công văn này.

Đồng thời, báo cáo Ngân hàng Nhà nước kết quả thực hiện vào ngày 15/3/2020 và ngày 31/3/2020.

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 1117/NHNN-TD ban hành ngày 24/02/2020.