Rate this post

Bộ Xây dựng vừa ban hành Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD hợp nhất các Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng.

Theo đó, Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD hợp nhất 03 Nghị định sau đây:

– Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng (chính thức có hiệu lực từ ngày 26/5/2016);

– Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (có hiệu lực từ ngày 15/9/2018);

– Nghị định 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 về quản lý vật liệu xây dựng (có hiệu lực từ ngày 10/02/2020).

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD được hợp nhất ngày 05/3/2020.