Rate this post

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 07/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB).

Theo đó, VDB phải duy trì tỷ lệ dự trữ thanh khoản tối thiểu theo lộ trình sau:

– Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020 là: 0,6%.

– Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2022 là: 1%.

– từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2024 là: 1,5%.

– Từ ngày 01/01/2025 là: 2%.

Bên cạnh đó, VDB phải duy trì tỷ lệ tối đa dư nợ cho vay so với tổng vốn huy động theo lộ trình sau:

– Từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020 là: 100%.

– Từ ngày 01/01/2021 là: 95%.

Thông tư 07/2019/TT-NHNN chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.