Rate this post

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 2578/TCT-CS trả lời thắc mắc về hóa đơn điện tử.

Theo đó, hướng dẫn thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

– Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo doanh nghiệp chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC thì việc áp dụng hóa đơn thực hiện theo:

+ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010;

+ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014;

+ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014;

+ Thông tư 32/2011/TT-BTC  ngày 14/03/2011.

– Từ ngày 01/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019.

Tức: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119/2018 kể từ ngày 01/11/2020.

– Hiện tại, Bộ Tài chính đã có dự thảo trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế thay thế Nghị định 119.

Khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo Luật Quản lý thuế 2019 thì bắt đầu thực hiện theo quy định tại Nghị định mới.

Xem chi tiết tại Công văn 2578/TCT-CS ngày 23/6/2020.