Rate this post

Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 33/2019/TT-BCT quy định hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Theo đó, sẽ chấm điểm 03 tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ ngày 08/01/2020 gồm:

– Tiêu chí 1: Chất lượng;

– Tiêu chí 2: Đổi mới sáng tạo;

– Tiêu chí 3: Năng lực tiên phong.

Điểm cho từng tiêu chí được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 33, cụ thể:

– Tiêu chí 1: Gồm 6 tiêu chí phụ; tối đa 300 điểm, trong đó mỗi tiêu chí thuộc tiêu chí này có số điểm tối đa là 60 điểm.

– Tiêu chí 2: Đổi mới sáng tạo (tối đa 180 điểm) trong đó: 

+ Tiêu chí Chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo có điểm tối đa là 40 điểm;

+ Các tiêu chí còn lại có điểm tối đa là 20 điểm.

– Tiêu chí 3: Năng lực tiên phong (Tối đa 520 điểm).

Thông tư 33/2019/TT-BCT chính thức có hiệu lực từ ngày 08/01/2020.