Rate this post

Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 1730/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN như sau:

– TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 4,5%/năm (giảm thêm 0,5%/năm so với trước).

– Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5,5%/năm (giảm thêm 0,5%/năm so với trước)

Như vậy, mức lãi suất cho vay ngắn hạn tiếp tục giảm thêm 0,5%/năm so với mức lãi suất được quy định gần nhất tại Quyết định 920/QĐ-NHNN ngày 12/5/2020.

Lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay được ký trước 01/10/2020 được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết.

Quyết định 1730/QĐ-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/10/2020.