Rate this post

Kính gửi: Quý doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn TP. Cần Thơ
Sở Công Thương thành phố Cần Thơ kính gửi quý doanh nghiệp thông tin đối tác tại
thị trường này, Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu địa chỉ ba cơ quan là:
1/ Phòng Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp thủ đô Dakar
(Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar)
Địa chỉ: 1 Place de l’Independance BP: 118, Dakar, Senegal
Người liên hệ: Ông Samba Awa DIEYE, Trưởng Bộ phận tư liệu, lưu trữ, phụ trách
danh bạ các doanh nghiệp,
Mobile: +221776574383, Fax: +221338239363, Email: sdieye@gmail.com , Web:
www.cciad.sn
2/ Tòa Thương mại Senegal (Tribunal de Commerce)
Địa chỉ: Lot n° R111, Sacré – Cœur Pyrotechnie (SICAP KEUR GORGUI)
Email: courriers@tribunaldecommerce.sn ;web: http://tribunaldecommerce.sn/contact/
3/ Cơ quan Xúc tiến xuất khẩu Senegal
(L’agence sénégalaise de promotion des exportations -ASEPEX)
Địa chỉ: Immeuble HDP 10, VDN Lotissement Cité Police, en face Mermoz, Sénégal
Người liên hệ: Ông Ndiassé NGOM, Giám đốc xúc tiến xuất khẩu
Tél: +221 33 869 20 21; Mob: +221 77 360 55 96
Email: ndiangom@yahoo.fr
(Nguồn: https://congthuong.vn/hoi-nhap)