Rate this post

Kính gửi các doanh nghiệp xuất khẩu,

Sở Công Thương Cần Thơ kính gửi các doanh nghiệp thông báo của Thương vụ Việt Nam tại Úc về việc thay đổi tên của Bộ Nông nghiệp Úc và website.

Từ ngày 01 tháng 02 năm 2020, Bộ Nông nghiệp của Úc được đổi tên thành Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường. Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc là sự hợp nhất của các mảng việc quan trọng để thực hiện tốt hơn các chức năng, trách nhiệm và đảm bảo đảm nhiệm được hết nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường của Chính phủ Úc. Các hoạt động của Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường sẽ vẫn diễn ra bình thường và thay đổi này không ảnh hưởng tới chức năng điều tiết hiện tại của Bộ.

Website mới của Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường là: http://www.awe.gov.au. Trong thời gian này, Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường vẫn duy trì các email cũ @agriculture.gov.au, đồng thời thêm email liên hệ mới là first.lastname@awe.gov.au.  Việc chuyển đổi toàn bộ liên hệ sang địa chỉ email @awe.gov.au sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay.

Để tham khảo thông tin quy định về các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu vào Úc, doanh nghiệp vui lòng click vào tab Publications, chọn Agriculture website hoặc vào link https://www.agriculture.gov.au/publications

Trân trọng,