Rate this post

Kính gửi các doanh nghiệp xuất nhập khẩu,

Sở Công Thương Cần Thơ kính gửi các doanh nghiệp thông tin tình hình vi phạm nhập khẩu vào Úc theo Thống kê tháng 5/2019, do Thương vụ Việt Nam tại Úc thông báo.

Trong tháng 05/2019, Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 01 trường hợp vi phạm trong tháng 05/2019.

  1. Kiểm tra vi sinh và chất gây dị ứng

Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
7/05/2019 Desiccated coconut Philippines Salmonella Detected /250g DC 05/2014
9/05/2019 Spicy caciocavallo cheese Italy Listeria monocytogenes Detected /125g CHE 07/2018
13/05/2019 Sesame paste Turkey Salmonella Detected /125g SES 05/2014
28/05/2019 Halva pistachio Turkey Salmonella Detected /125g SES 05/2014
23/05/2019 Sesame paste China Salmonella Detected /125g SES 05/2014
30/05/2019 Halawa bar Egypt Salmonella Detected /125g SES 05/2014
  1. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin

Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm.

Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn
22/05/2019 Anchovy fillets Myanmar Histamine 250 mg/kg HIS 12/2016
23/05/2019 Peanut satay seasoning Indonesia Aflatoxin 0.067 mg/kg NUT 11/2018
27/05/2019 Fried sardines with salted black beans China Histamine 328 mg/kg HIS 12/2016
28/05/2019 Maldive fish chips Sri Lanka Histamine 320 mg/kg HIS 12/2016
  1. Kiểm tra ngẫu nhiên
    Việt Nam có 01 trường hợp vi phạm.
Ngày vi phạm Sản phẩm Nước Chất cấm Kết quả Đơn vị Tiêu chuẩn  
1/05/2019 Fresh mangosteen Thailand Carbendazim 0.092 mg/kg FSC 1.4.2  
1/05/2019 Shitake mushrooms Taiwan Chlorpyrifos 0.022 mg/kg FSC 1.4.2  
3/05/2019 Premium dates Saudi Arabia Cypermethrin 0.17 mg/kg FSC 1.4.2  
8/05/2019 Green chilli India Tebuconazole 0.059 mg/kg FSC 1.4.2  
10/05/2019 Betel nut Myanmar Areca catechu Prohibited plant   FSC 1.4.4  
(Betel nut)  
9/05/2019 Mangosteen Thailand Chlorpyrifos 0.026 mg/kg FSC 1.4.2  
 
 
13/02/2019 Frozen barramundi fillets Taiwan Carbon monoxide 0.6 mg/kg FSC 1.3.3  
16/05/2019 Soft drink Taiwan Vitamin C, B1, B2, B6 Not permitted in this food   FSC 1.3.2  
17/05/2019 Barramundi Indonesia Malachite green 0.15 mg/kg FSC 1.4.2  
20/05/2019 Chilled baby corn Thailand E. coli 23, <3, 20, <3, <3 cfu/g Imported Food Control Act section 3(2)(ii)  
20/05/2019 Pre–cooked cereal Sri Lanka Vitamin B12 Not permitted in this food   FSC 1.3.2  
17/05/2019 Spice pouch for egg cup Taiwan Irradiated Not a permitted treatment for this food   FSC 1.5.3  
16/05/2019 Candy South Africa Additive E127 Not permitted in this food   FSC 1.3.1  
23/05/2019 Indian flat beans India Cypermethrin 0.08 mg/kg FSC 1.4.2  
21/05/2019 Formulated caffeinated beverage United States Junglans regia(English walnut leaf extract) English walnut leaf extract is considered to pose a risk to human health   Imported Food Control Act section 3(2)(ii)  
21/05/2019 Bean curd China Bacillus cereus >15000, >15000, >15000, >15000, >15000 cfu/g Imported Food Control Act section 3(2)(ii)  
23/05/2019 Chopped spinach India Dimethoate 0.086 mg/kg FSC 1.4.2  
24/05/2019 Chocolate brownie Colombia Vitamin C Not permitted in this food   FSC 1.3.2  
24/05/2019 Pollack roe Japan Additive E127 (Erythrosine) Not permitted in this food   FSC 1.3.1  
29/05/2019 Bean curd China Bacillus cereus 100, 1800, 4800, 5000, 300 cfu/g Imported Food Control Act section 3(2)(ii)  
28/05/2019 Pineapple juice Philippines Vitamin E Not permitted in this food   FSC 1.3.2  
31/05/2019 Frozen dried mud fish Thailand Ciprofloxacin 0.19 mg/kg FSC 1.4.2  
Enrofloxacin  0.081  
Levofloxocin 0.051  
Ofloxacin 0.051  
31/05/2019 White catfish cutlets Vietnam Enrofloxacin 0.0056 mg/kg FSC 1.4.2  
Levofloxocin 0.002  
Ofloxacin 0.002  
1/05/2019 Roasted peanuts China Additive E952 (Cyclamates) Not permitted in this food   FSC 1.3.1  
   
Additive E954 (Saccharin)  
29/05/2019 Betel nut Myanmar Areca catechu Prohibited plant   FSC 1.4.4  
(Betel nut)  
8/05/2019 Chilli powder Taiwan Irradiated chilli pepper Not a permitted treatment for this food   FSC 1.5.3  

Trân trọng,