Rate this post

Ngày 17/6/2019, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Theo đó, thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 như sau:

– Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/01/2020;

– Cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 01/3/2020;

– Cấp tỉnh hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/4/2020;

– Cả nước và các vùng kinh tế – xã hội hoàn thành trước ngày 16/6/2020;

– Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoàn thành và gửi kết quả cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 16/01/2020 để tổng hợp, báo cáo; gửi kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16/4/2020.

Việc thực hiện kiểm kê đất đai được thực hiện kể từ ngày 01/8/2019 với số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 được tính đến ngày 31/12/2019.

Chỉ thị 15/CT-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.