Rate this post

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 14/2020/TT-NHNN về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Theo đó, thời hạn giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được quy định như sau:

– Tối đa 09 ngày đối với trường hợp quy định giám định lại lần đầu về tiền giả theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự;

– Tối đa 01 tháng đối với trường hợp giám định tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành;

– Tối đa 01 tháng đối với trường hợp giám định hoạt động ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng;

– Tối đa 03 tháng đối với trường hợp giám định hoạt động ngân hàng, bao gồm các hoạt động: cấp tín dụng, nhận tiền gửi và cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản;

– Tối đa 01 tháng đối với trường hợp giám định bảo hiểm tiền gửi;

– Tối đa 04 tháng đối với trường hợp giám định vụ việc có từ 02 nội dung giám định khác nhau trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định tại Điều 3 Thông tư 14/2020 hoặc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân.

Thông tư 14/2020/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và thay thế Thông tư 44/2014/TT-NHNN ngày 29/12/2014.