Rate this post

Đây là nội dung tại Thông tư 07/2021/TT-BTC quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu (sau đây gọi là chứng từ) trong Hiệp định EVFTA.

Theo đó, thời điểm nộp được quy định cụ thể như sau:

– Người khai hải quan nộp chứng từ tại thời điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

– Trường hợp chưa có chứng từ tại thời điểm làm thủ tục hải quan thì để được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt:

Người khai hải quan phải khai chậm nộp trên tờ khai hải quan nhập khẩu và được khai bổ sung, nộp chứng từ khai bổ sung trong thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu và trong thời hạn hiệu lực của chứng từ.

– Tổng cục Hải quan quyết định việc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt nếu người khai hải quan nộp chứng từ sau thời hạn hiệu lực nêu trên vì lý do bất khả kháng hoặc các lý do hợp lệ khác nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nhập khẩu hoặc các trường hợp xuất trình muộn khác.

Đối với trường hợp xuất trình muộn khác, hàng hóa phải được nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của chứng từ.

Thông tư 07/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/3/2021.