5 (100%) 1 vote

Nếu hợp đồng chỉ phát sinh trong quan hệ pháp luật dân sự thì quý vị cần chú ý quy định sau đây : Điều 422 Bộ luật Dân sự 2005 về thực hiện hợp đồng dân sự có thỏa thuận phạt vi phạm có quy định như sau :

 “1. Phạt vi phạm là sự thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm.

  • Mức phạt vi phạm do các bên thoả thuận.
  • Các bên có thể thoả thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải nộp tiền phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải nộp phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại; nếu không có thoả thuận trước về mức bồi thường thiệt hại thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Trong trường hợp các bên không có thoả thuận về bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải nộp tiền phạt vi phạm”.

Điều chúng tôi muốn lưu ý quý vị là trong quan hệ hợp đồng dân sự, nếu chúng ta chỉ quy định về phạt vi phạm mà không nêu rõ thỏa thuận về bồi thường thiệt hại thì chúng ta có thể bị mất khoảng tiền bồi thường thiệt hại. Có khi số tiền này rất lớn.