Rate this post

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 12/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 05/2020/TT-NHNN về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội (Ngân hàng CSXH) để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19.

Theo quy định tại Thông tư 05, khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn, Ngân hàng Chính sách xã hội (Ngân hàng CSXH) phải trả hết nợ gốc vay tái cấp vốn đã được giải ngân cho NHNN.

Nếu NHNN phát hiện Ngân hàng CSXH có tiền trả nợ của người sử dụng lao động mà không trả nợ vay tái cấp vốn thì sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý sau:

(1) Áp dụng lãi suất bằng 12%/năm đối với số tiền chưa trả đúng, kể từ ngày tiếp theo liền kề sau ngày phải trả đến ngày Ngân hàng CSXH trả hết số tiền chưa trả đúng.

(2) Trích tài khoản tiền gửi của Ngân hàng CSXH tại NHNN để thu hồi số tiền vay tái cấp vốn chưa trả đúng và tiền lãi.

Nay, Thông tư 12 bổ sung thêm quy định về việc xử lý thu hồi nợ như sau:

– Trường hợp đã thực hiện biện pháp (2) nhưng vẫn chưa thu hồi đủ, Sở Giao dịch NHNN tiếp tục theo dõi, trích tài khoản tiền gửi của Ngân hàng CSXH tại NHNN cho đến khi thu hồi hết nợ.

– Việc thu hồi tiền vay tái cấp vốn và tiền lãi tại mục (1), (2) thực hiện theo quy định của NHNN về phương pháp tính và hạch toán thu, trả lãi trong hoạt động nhận tiền gửi và cho vay giữa NHNN với tổ chức tín dụng và các tổ chức khác.

Thông Tư 12/2020/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 11/11/2020.