Rate this post

Nhằm triển khai Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 7692/TCHQ-TXNK  đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

– Thực hiện thống nhất theo quy định của Luật quản lý thuế 2019 từ ngày 01/7/2020 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP từ ngày 5/12/2020.

– Tổ chức tập huấn nội dung quy định cho cán bộ, công chức trong đơn vị và các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan về nội dung Luật quản lý thuế 2019 và Nghị định 126.

– Tổng cục Hải quan gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố tài liệu giới thiệu về điểm mới Luật quản lý thuế 2019, Nghị định 126/2020/NĐ-CP để các đơn vị tham khảo xây dựng tài liệu tập huấn.

– Trường hợp có vướng mắc phát sinh thì báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn thực hiện.

Nội dung tài liệu tập huấn được ban hành kèm theo Công văn 7692/TCHQ-TXNK ngày 07/12/2020.