Rate this post

Đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Chương trình hành động phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 của ngành Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định 1320/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.

Theo đó, BHXH sẽ tập trung thực hiện nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, kiểm soát chặt chẽ tình trạng lạm dụng quỹ BHYT, cụ thể:

– Phối hợp với các ban, ngành, cơ quan liên quan để xây dựng, bổ sung chính sách quản lý chặt chẽ chi phí KCB, chống lạm dụng, đồng thời giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB;

– Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám định, giám sát chi phí, kịp thời phát hiện và ngăn chặn lạm dụng BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH còn đề ra một số nhiệm vụ khác của ngành Bảo hiểm, tiêu biểu như cập nhật hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia; thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế ngành BHXH;…

Quyết định 1320/QĐ-BHXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/10/2020.