Rate this post

BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 114/QĐ-BHXH ngày 19/01/2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ.

Theo đó, một số nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP như sau:

– Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động.

– Chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện dự toán năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ giao đảm bảo đúng tiến độ và quy định của Nhà nước; đưa ra các giải pháp điều hành, kiểm soát có hiệu quả dự toán chi khám chữa bệnh BHYT.

– Thực hiện cung cấp, liên thông 100% dịch vụ công mức độ 4 của Ngành trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Tích hợp và cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thanh toán trực tuyến trên ứng dụng VssID-BHXH số.

Đẩy mạnh việc giao dịch điện tử, quản lý và sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trục liên thông của Chính phủ.

Rà soát, bổ sung và hoàn thiện Hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH (Datawarehouse-DWH) phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, nghiên cứu, dự báo;…

Quyết định 114/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày ký.