Ứng dụng mô hình hành vi Social Style để nâng cao hiệu quả giao tiếp, thuyết phục khách hàng và quản trị nhân viên (18-19/4/2019)

    0
    9