Rate this post

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 38/2019/TT-NHNN về cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích (tổ chức cung ứng dịch vụ).

Theo đó, tổ chức cung ứng dịch vụ quy định cụ thể thời hạn khách hàng sử dụng dịch vụ được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại, nhưng không ít hơn 60 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch yêu cầu tra soát.

Việc tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại được thực hiện thông qua tổng đài điện thoại (có ghi âm), các địa điểm giao dịch của tổ chức cung ứng dịch vụ hoặc các hình thức khác theo quy định.

Tổ chức cung ứng dịch vụ có trách nhiệm trả lời hoặc xử lý kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng trong thời hạn theo thỏa thuận nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu khiếu nại.

Thông tư 38/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/02/2020.