Rate this post

Nội dung này được đề cập tại Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai được ban hành kèm theo Quyết định 1215/QĐ-BXD năm 2020 của Bộ Xây dựng.

Theo đó, Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai như sau:

– Phương án ứng phó đối với thiên tai cấp 1, 2:

+ Chỉ đạo các đơn vị theo dõi chặt chẽ, cảnh báo, dự báo sớm, sát diễn biến các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm;

+ Hướng dẫn các địa phương lập phương án đảm bảo an toàn đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật và có giải pháp bảo vệ, phòng ngừa, khắc phục sự cố khi xảy ra thiên tai…

– Phương án ứng phó đối với thiên tai cấp 3 trở lên:

+ Quyết định các biện pháp cấp bách, huy động theo thẩm quyền các nguồn lực của Bộ để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi quản lý của Bộ và hỗ trợ các địa phương;

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ; xác định rõ vai trò chỉ huy thích hợp theo từng tình huống cụ thể…

Xem chi tiết tại Quyết định 1215/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 14/9/2020