Rate this post

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 75/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo đó, từ ngày 12/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020 mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm giảm 10% so với quy định hiện hành tại Thông tư 279/2016/TT-BTC , cụ thể:

– Thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm: 900.000 đồng/lần/cơ sở.

– Thẩm định cơ sở kinh doanh ăn uống:

+ Phục vụ dưới 200 suất ăn: 630.000 đồng/lần/cơ sở.

+ Phục vụ từ 200 suất ăn trở lên: 900.000 đồng/lần/cơ sở.

– Thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn thực hành tốt (GMP): 20.250.000 đồng/lần/cơ sở…

Lưu ý: Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được ban hành kèm theo Thông tư 75/2020/NĐ-CP được áp dụng từ ngày 01/01/2021.

Xem chi tiết tại Thông tư 75/2020/TT- BTC có hiệu lực từ ngày 12/8/2020.