Rate this post

Ngày 20/11/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 1881/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, chương trình tập trung phát triển hoạt động khuyến công theo những nội dung chính sau đây:

– Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp

– Hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho cơ sở công nghiệp nông thôn;

– Hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn;

– Hỗ trợ liên doanh, liên kết, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, hợp tác đầu tư phát triển các cụm công nghiệp;

– Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn;

– Hỗ trợ tư vấn thông tin phát triển công nghiệp nông thôn, công tác truyền thông;

– Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công.

Xem thêm chi tiết tại Quyết định 1881/QĐ-TTg (có hiệu lực kể từ ngày ký).