Rate this post

Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 1728/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng.

Theo đó, tiếp tục giảm các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

– Lãi suất tái cấp vốn: từ 4,5%/năm giảm còn 4,0%/năm.

– Lãi suất tái chiết khấu: từ 3,0%/năm giảm còn 2,5%/năm.

– Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN Việt Nam đối với các ngân hàng: từ 5,5%/năm giảm còn 5,0%/năm.

Quyết định 1728/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2020 và thay thế Quyết định 918/QĐ-NHNN ngày 12/5/2020.