Rate this post

Ngày 15/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020).

Theo đó, so với những quy định hiện hành được nêu tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP thì kể từ ngày 01/01/2020 sẽ có những thay đổi sau trong việc áp dụng lương tối thiểu vùng:

– Thay đổi vùng lương tối thiểu tại một số địa phương;

– Thay đổi mức lương tối thiểu vùng so với hiện hành.