Rate this post

Quốc hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 9 đã thông qua Nghị quyết 102/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (Hiệp định EVFTA).

Theo đó, áp dụng toàn bộ nội dung của Hiệp định EVFTA, trong đó:

– Áp dụng trực tiếp các quy định của Hiệp định EVFTA tại Phụ lục 2 kèm theo Nghị quyết 102;

– Áp dụng các quy định của Hiệp định EVFTA tại Phụ lục 3 kèm theo Nghị quyết 102 cho đến ngày Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12 và Luật số 42/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành;

– Áp dụng Hiệp định EVFTA với Vương quốc Anh trong thời gian từ ngày Hiệp định EVFTA có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020.

(Có thể gia hạn đến 24 tháng theo thỏa thuận giữa Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu về việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu).

Xem chi tiết tại Nghị quyết 102/2020/QH14 được thông qua ngày 08/6/2020.