Rate this post

Phạt vi phạm là một hình thức chế tài mà bên vi phạm hợp đồng phải gánh chịu. Thực tế cho thấy có trường hợp không hạn chế mức phạt vi phạm, có trường hợp mức phạt vi phạm bị hạn chế. Vì sao? Thương nhân được quyền áp dụng mức phạt vi phạm nào?

Hiện nay có 2 quy định khác nhau về mức phạt vi phạm. Cụ thể là :

  • Điều 301 Luật Thương mại : Mức phạt vi phạm hợp đồng do các bên tự thỏa thuận, nhưng không quá 8% giá tri phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 Luật Thương mại(*).
  • Điều 418 BLDS 2015: Mức phạt vi phạm không bị giới hạn mà do các bên thỏa thuận (**).

Khi tranh chấp xảy ra, Tòa án hay Trọng tài sẽ căn cứ vào bản chất của quan hệ hợp đồng để áp dụng Luật Thương mại hay Luật Dân sự. Nếu đó là hợp đồng mua bán hàng hóa nói riêng hay kinh doanh thương mại nói chung thì mức phạt quy định tại Điều 301 Luật Thương mại được áp dụng. Điều này có nghĩa là các bên không được thỏa thuận mức phạt vi phạm quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

—————————

 (*) Quy định này được đăng riêng ở kỳ kế tiếp.

(**) Chú ý : kỳ tiếp theo sau bàn về các trường hợp phạt vi phạm thuộc quan hệ pháp luật dân sự.