Rate this post

Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 1349/QĐ-NHNN về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại NHNN Việt Nam.

Theo đó, mức lãi suất áp dụng đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc được quy định như sau:

– Đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam: 0,5%/năm (Mức lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam tại Quyết định 421/QĐ-NHNN là 1,0%/năm).

– Đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ: 0%/năm.

 – Đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam: 0%/năm.

 – Đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ: 0,05%/năm.

Quyết định 1349/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/8/2020 và thay thế Quyết định 421/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020.