Rate this post

Ngày 31/12/2021, Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH.

Từ 01/01/2022, tiền lương tháng đã đóng BHXH đối với NLĐ đóng BHXH bắt buộc quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng

Trong đó, tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể về mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng từ trước năm 1995 đến năm 2022, đơn cử:

– Trước năm 1995: 5,10 (tăng 0,09 so với mức điều chỉnh của năm 2021);

– Năm 1995: 4,33 (tăng 0,08 so với mức điều chỉnh của năm 2021);

– Năm 1996: 4,09 (tăng 0,07 so với mức điều chỉnh của năm 2021);

– Năm 1997: 3,96 (tăng 0,07 so với mức điều chỉnh của năm 2021);

– Năm 1998: 3,68 (tăng 0,07 so với mức điều chỉnh của năm 2021);

– Năm 1999: 3,53 (tăng 0,07 so với mức điều chỉnh của năm 2021);

– Năm 2000: 3,58 (tăng 0,06 so với mức điều chỉnh của năm 2021);

– Năm 2022: 1,00;…

Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 20/02/2022 và thay thế Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020.