Rate this post

Quyết định 1232/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi phát triển và quản lý nhà ở xã hội được ban hành ngày 13/8/2020.

Theo đó, mức lãi suất được quy định là 4,8%/năm; áp dụng đối với:

Các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Như vậy, so với năm 2019, lãi suất cho vay ưu đãi trong năm 2020 vẫn được duy trì ở mức như cũ.

Xem chi tiết mức vốn tối đa tại  Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Quyết định 1232/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.