Rate this post

Khoản 2 Điều 12 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11-1-2019 của  Hội đồng Thẩm phán TANDTC quy định :

“Hợp đồng vay tài sản vừa có thỏa thuận phạt vi phạm, vừa có thỏa thuận lãi trên nợ gốc quá hạn hoặc hình thức khác áp dụng đối với hành vi không trả nợ đúng hạn của bên vay, thì Tòa án căn cứ quy định tương ứng của BLDS, Luật Các tổ chức tín dụng và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn áp dụng BLDS, Luật Các tổ chức tín dụng tại thời điểm xác lập hợp đồng, thời điểm tính lãi suất để xem xét, quyết định xử lý đối với hành vi không trả nợ đúng hạn…”

Nguồn: LS Trần Thanh Phong