Rate this post

Điều 9 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11-1-2019 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC quy định :

“Hợp đồng vay tài sản có thỏa thuận về lãi suất, lãi trên nợ gốc quá hạn, lãi trên nợ lãi quá hạn cao hơn mức lãi suất, lãi trên nợ gốc quá hạn, lãi trên nợ lãi quá hạn vượt quá không có hiệu lực; số tiền lãi đã trả vượt quá mức lãi suất, lãi trên nợ gốc quá hạn, lãi trên nợ lãi quá hạn quy định được trù vào số tiền nợ gốc tại thời điểm trả lãi; số tiền lãi đã trả vượt quá số còn lại sau khi đã trừ hết nợ gốc thì được trả lại cho bên vay.”

Nguồn: Luật sư Trần Thanh Phong