Rate this post

Khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11-1-2019 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC quy định về lãi, lãi suất tại thời điểm xét xử sơ thẩm như sau :

a. Lãi trên nợ gốc, Lãi trên nợ gốc quá hạn được xác định theo quy phạm tại khoản 1 Điều này.

b. Trường hợp khách hàng không trả đúng hạn tiền lãi trên nợ gốc theo thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng, thì phải rả lãi chậm trả theo mức lãi suất do các tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận nhưng không vượt quá mức lãi suất giới hạn mà pháp luật quy định tương ứng với thời gian chậm trả trên nợ gốc trong hạn.”

Nguồn: Luật sư Trần Thanh Phong