Rate this post

Khoản 1 Điều 8 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11-1-2019 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC quy định về lãi, lãi suất tại thời điểm xét xử sơ thẩm như sau :

a. Lãi trên nợ gốc trong hạn chưa trả được xác định theo lãi suất các bên thỏa thuận nhưng phải phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng và văn bản quy phạm pháp luật quy định về lãi suất áp dụng cho hợp đồng tín dụng tại thời điểm xác lập hợp đồng, thời hạn tính lãi suất tương ứng với thời hạn chưa trả.

b. Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả được xác định theo thỏa thuận của các bên nhưng phải phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng và văn bản quy phạm pháp luật quy định về lãi suất áp dụng cho hợp đồng tín dụng tại thời điểm xác lập hợp đồng.”

Nguồn: Luật sư Trần Thanh Phong