Rate this post

Đầu năm 2019, Hội đồng Thẩm phán TANDTC có ban hành Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11-1-2019 quy định về lãi, lãi suất đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng.

Khoản 2 Điều 7 của Nghị quyết này quy định : “Khi giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, Tòa án áp dụng quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn áp dụng Luật Các tổ chức tín dụng để giải quyết mà không áp dụng về giới hạn lãi suất của BLDS năm 2005, BLDS năm 2015 để xác định lãi và lãi suất.”

Nguồn: Luật sư Trần Thanh Phong