Rate this post

Ngày 25/11/2020 , Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 1688/QĐ-KTNN về Kế hoạch kiểm toán năm 2021.

Theo đó, năm 2021, Kiểm toán nhà nước sẽ tổ chức thực hiện 181 cuộc kiểm toán trên các lĩnh vực, như sau:

– Kiểm toán ngân sách nhà nước: 71 cuộc;

– Kiểm toán hoạt động: 6 cuộc;

– Kiểm toán chuyên đề: 26 cuộc;

– Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư: 35 cuộc;

– Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 20120 của Ngân hàng Nhà nước: 1 cuộc;

– Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2020: 21 cuộc;

– Kiểm toán các doanh nghiệp có vốn nhà nước dưới 50%: 3 cuộc (năm 2020 không triển khai kiểm toán lĩnh vực này);

– Kiểm toán lĩnh vực quốc phòng: 13 cuộc;

– Kiểm toán lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng: 5 cuộc.

Xem chi tiết nội dung tại Quyết định 1688/QĐ-KTNN (có hiệu lực từ ngày ký).