Rate this post

Đây là nội dung được nêu tại Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Theo đó, Bộ Xây dựng công bố khung đơn giá nhân công xây dựng cho 04 vùng theo vùng lương tối thiểu.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW căn cứ vào các hướng dẫn tại Thông tư này để xây dựng đơn giá nhân công xây dựng của địa phương mình phù hợp với khung đơn giá do Bộ công bố sau đây:

– Khung đơn giá đối với công nhân xây dựng, lái xe, vận hành máy và thiết bị thi công, kỹ sư khảo sát xây dựng:

+ Vùng I từ 213.000 – 280.000 đồng/ngày;

+ Vùng II từ 195.000 – 260.000 đồng/ngày;

+ Vùng III từ 180.000 – 246.000 đồng/ngày;

+ Vùng IV từ 172.000 – 237.000 đồng/ngày.

– Khung đơn giá đối với thuyền trưởng, thuyền phó, thợ điều khiển tàu sông, tàu biển, thủy thủ, thợ máy, kỹ thuật viên:

+ Vùng I từ 348.000 – 520.000 đồng/ngày;

+ Vùng II từ 319.000 – 477.000 đồng/ngày;

+ Vùng III từ 296.000 – 443.000 đồng/ngày;

+ Vùng IV từ 280.000 – 422.000 đồng/ngày.

– Khung đơn giá đối với  nghệ nhân, thợ lặn:

+ Vùng I từ 590.000 – 620.000 đồng/ngày;

+ Vùng II từ 540.000 – 568.000 đồng/ngày;

+ Vùng III từ 504.000 – 527.000 đồng/ngày;

+ Vùng IV từ 479.000 – 502.000 đồng/ngày.

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 15/2019/TT-BXD (có hiệu lực từ ngày 15/02/2020).