Rate this post

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 3595/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn tính thời gian công tác đối với người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trước ngày 01/01/1995. Theo đó:

– Cơ quan BHXH căn cứ vào hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 01/01/1995 để xem xét tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 với NLĐ, bao gồm các giấy tờ sau:

+ Hợp đồng lao động hoặc Quyết định tuyển dụng.

+ Các Quyết định nâng lương, chuyển xếp lương.

+ Quyết định điều động hoặc Quyết định chuyển công tác.

+ Quyết định phục viên xuất ngũ, chuyển ngành.

+ Quyết định nghỉ chờ việc.

+ Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động.

+ Lý lịch gốc và lý lịch bổ sung (nếu có).

– Trường hợp không còn hồ sơ gốc, cơ quan BHXH dựa trên cơ sở đơn đề nghị của NLĐ, văn bản xác nhận của cơ quan quản lý NLĐ và các giấy tờ có liên quan để đối chiếu như:

+ Lý lịch Đảng viên, Lý lịch đoàn viên.

+ Sổ lao động, danh sách lao động, sổ theo dõi.

+ Danh sách chi trả lương, sổ lương thực.

+ Giấy khen, bằng khen, kỷ niệm chương.

+ Văn bằng, chứng chỉ.

+ Hồ sơ giải quyết chế độ của người lao động khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Xem hướng dẫn chi tiết tại Công văn 3595/LĐTBXH-BHXH ngày 18/9/2020.