Rate this post

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 4614/BYT-KHTC hướng dẫn một số nội dung của Thông tư 04/2021/TT-BYT về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Thông tư 04/2021 cần lưu ý một số nội dung, đơn cử như sau:

– Quy định các số liệu để tính toán quỹ định suất năm 2021 căn cứ vào số liệu năm 2019.

Trong đó, các cơ sở KCB tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 đồng thời tiếp tục thực hiện hợp đồng KCB BHYT từ ngày 01/01/2021;

– Phạm vi định suất đối với cơ sở từ tuyến huyện trở xuống là toàn bộ chi phí KCB ngoại trú phát sinh tại cơ sở trong phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 04/2021;

– TL (tỷ lệ chi phí KCB BHYT trong phạm vi định suất trong Tổng chi KCB BHYT thuộc trách nhiệm thanh toán của cơ quan BHXH) thực hiện tính quỹ định suất toàn quốc năm 2021 được áp dụng bằng 1;…

Xem chi tiết tại Công văn 4614/BYT-KHTC ngày 09/6/2021.