Rate this post

PHỤ LỤC 1

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SẢN PHẨM THAM GIA SÀN TMĐT

CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

(Đính kèm Công văn số 422/XTTM-CNTT ngày 01 tháng 3 năm 2021)

  1. Đơn vị sở hữu sản phẩm phải là doanh nghiệp Việt Nam, có tư cách pháp nhân như: công ty, hộ kinh doanh, hợp tác xã…
  2. Đơn vị đạt các yêu cầu của các cơ quan quản lý chuyên ngành, sản phẩm đủ điều kiện tham gia lưu thông trên thị trường (Giấy ATVSTP, GMP, Hợp chuẩn hợp quy, tuân thủ các quy định về ghi nhãn mác hàng hóa…)
  3. Đơn vị cung cấp các giấy tờ kiểm nghiệm liên quan đến sản phẩm.
  4. Các sản phẩm phải có truy xuất nguồn gốc sản phẩm rõ ràng.
  5. Ưu tiên: Các đơn vị hoạt động trên 05 năm; các doanh nghiệp xã hội; các đơn vị đã có sản phẩm xuất khẩu; đơn vị đạt các giải thưởng cấp địa phương, cấp quốc gia; đơn vị đạt các chứng chỉ Quốc tế.

Đơn đăng ký tham gia sàn TMĐT

Đơn đăng ký tham gia online