Rate this post

Thông tư 17/2020/TT-NHNN ngày 14/12/2020 sửa đổi Thông tư 33/2013/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu (XNK) ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép.

Theo đó, quy định hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động XNK ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép từ 01/2/2021 gồm:

(1) Văn bản đề nghị chấp thuận XNK ngoại tệ tiền mặt theo mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư 17/2020 (thay thế cho mẫu đề nghị ban hành kèm theo Thông tư 33);

(2) Hợp đồng xuất khẩu và/hoặc nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt ký kết giữa ngân hàng được phép với NH hoặc tổ chức tài chính nước ngoài kèm bản dịch tiếng Việt có xác nhận của người đại diện hợp pháp của NH được phép;

(3) Quy định nội bộ của ngân hàng được phép về hoạt động XNK ngoại tệ tiền mặt; trong đó các quy định sau phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

+ Quy định về phân cấp ủy quyền thực hiện hoạt động XNK ngoại tệ tiền mặt trong nội bộ hệ thống;

+ Quy định quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn trong việc giao nhận, bảo quản và vận chuyển ngoại tệ tiền mặt.

(4) Giấy ủy quyền trong trường hợp người ký văn bản đề nghị chấp thuận là người đại diện theo ủy quyền của NH được phép.

Các hồ sơ, tài liệu quy định tại mục (2), (3) và (4) chỉ gửi lần đầu và gửi bổ sung khi có thay đổi.

Thông tư 17/2020/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/2/2021.