Rate this post

Đây là nội dung tại Thông tư 37/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo đó, từ 07/5 – 31/12/2020 thực hiện giảm 50% mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư  272/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính; trừ:

– Lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại GCN hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

– Phí giám sát hoạt động chứng khoán.

(02 loại phí, lệ phí này vẫn được thực hiện theo Biểu phí quy định tại Thông tư 272).

Kể từ ngày 01/01/2021, tất cả phí, lệ phí lĩnh vực chứng khoán sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 272.

Thông tư 37/2020/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 07/5 – 31/12/2020.