Rate this post

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định 920/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 như sau:

– Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô) áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 5,0%/năm (giảm 0,5%/năm so với trước).

– Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam là 6,0%/năm (giảm 0,5%/năm so với trước)

Lãi suất áp dụng đối với các hợp đồng tín dụng, thỏa thuận cho vay được ký trước 13/5/2020 được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết.

Quyết định 920/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 13/5/2020 và thay thế Quyết định 420/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020.