Rate this post

Nội dung này được đề cập tại Thông báo 848/TB-KCB thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 8/7/2020 đến 31/12/2020

Theo đó, giảm 30% phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, Điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế từ ngày 8/7/2020 đến 31/12/2020, đơn cử như sau:

– Phí thẩm định cấp phép cơ sở đủ điều kiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính: 7.350.000 đồng/lần (mức cũ: 10.500.000 đồng/lần).

– Phí thẩm định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) khi thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn, bổ sung danh mục chuyên môn kỹ thuật: 3.010.000 đồng/lần (mức cũ: 4.300.000 đồng/lần).

– Phí thẩm định cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề KCB đối với người bị thu hồi theo Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh: 252.000 đồng/lần (mức cũ: 360.000 đồng/lần).

– Phí thẩm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo dịch vụ KCB: 700.000 đồng/lần (mức cũ: 1.000.000 đồng/lần).

– Phí thẩm định cấp lại chứng chỉ hành nghề KCB đối với trường hợp bị mất, hư hỏng và thu hồi theo Điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh: 105.000 đồng/lần (mức cũ: 150.000 đồng/lần)…

Xem chi tiết tại phụ lục ban hành kèm theo Thông báo 848/TB-KCB ngày 08/07/2020.