Rate this post

Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định 5227/QĐ-BNN-KH phê duyệt Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, các đối tượng ưu tiên thu hút đầu tư trong giai đoạn này bao gồm:

– Khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI đầu tư vào phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực quốc gia và cấp tỉnh.

+ Tập trung thu hút đầu tư vào các cụm liên kết ngành cấp vùng gắn với các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh lớn.

+ Phát triển các trung tâm dịch vụ phục vụ nông nghiệp cấp vùng như trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghiệp, tài chính, thương mại, logistic.

– Ưu tiên thu hút doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư vào phát triển các sản phẩm có lợi thế của địa phương, tập trung thu hút vào các cụm liên kết ngành cấp tỉnh, gắn với vùng nguyên liệu tập trung;

Đầu tư liên kết với các hợp tác xã, tổ hợp tác và các trang trại, hộ nông dân để sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị.

– Thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh đối với các mặt hàng đặc sản của địa phương theo mô hình mỗi làng một sản phẩm…

Quyết định 5227/QĐ-BNN-KH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/12/2020.