Rate this post

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 09/2020/TT-NHNN quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng.

Theo đó, phân loại hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng như sau:

– Đối với hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ trực tuyến cho khách hàng, các tổ chức thực hiện phân loại theo quy định tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016.

– Đối với các hệ thống thông tin khác, thực hiện phân loại theo 5 cấp độ:

+ Hệ thống thông tin cấp độ 1;

+ Hệ thống thông tin cấp độ 2;

+ Hệ thống thông tin cấp độ 3;

+ Hệ thống thông tin cấp độ 4;

+ Hệ thống thông tin cấp độ 5.

Hiện hành, phân loại hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng theo 03 cấp độ: Hệ thống thông tin thông thường (mức độ 1); Hệ thống thông tin quan trọng (mức độ 2); Hệ thống thông tin đặc biệt quan trọng (mức độ 3).

Thông tư 09/2020/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và thay thế Thông tư 18/2018/TT-NHNN ngày 21/8/2018.