Rate this post

Ngày 17/9/2020, Thủ tướng ban hành Công văn 1259/TTg-KTTH về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, để góp phần khôi phục nền kinh tế sau tác động của Covid-19, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh thành thực các nội dung trọng tâm sau:

– Quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư  công, nhất là nguồn vốn ODA;

–  Lãnh đạo các địa phương và các Bộ, các cơ quan Trung ương phải đi sâu bám sát yêu cầu thực tiễn để tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh;

– Thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng, trong đó chú trọng thị trường trong nước gần 100 triệu dân và có biện pháp phù hợp, hiệu quả để duy trì, phát triển các thị trường xuất khẩu, góp phần tạo động lực kinh tế phát triển kinh tế- xã hội.

Tại Công văn 1259/TTg-KTTH, Thủ tướng còn chỉ đạo chú trọng thực hiện hiệu quả hơn nữa các chính sách hỗ trợ NLĐ, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người dân do tác động của Covid-19.