Rate this post

Ngày 23/9/2020, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 1441/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê, trong đó:

– Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: Kế hoạch đầu tư, báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư trong phòng thủ đất nước cấp chiến lược, chiến dịch, cấp bộ, ngành.

– Bí mật nhà nước độ Mật gồm:   

+ Kế hoạch đầu tư, báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư trong phòng thủ đất nước cấp chiến thuật.

+ Danh mục dự án, báo cáo thuyết minh về đầu tư công, phân bổ ngân sách thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội chưa công khai.

+ Quyết định phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội chưa công khai.

+ Quyết định phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa công khai.

+ Quyết định phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án tại nước ngoài của Bộ Ngoại giao chưa công khai.

Quyết định 1441/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/9/2020.