Rate this post

Quyết đinh 889/QĐ-TTg ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.
Theo đó, Danh mục 16 Luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, đơn cử như:

– Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 (sửa đổi, bổ sung 2010, 2019);

– Luật Thương mại 2005; Luật Giao dịch điện tử 2005;

– Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 (sửa đổi, bổ sung 2014);

– Luật Đất đai 2013; Luật Việc làm 2013;

– Luật Bảo hiểm xã hội 2014; Luật Kinh doanh bất động sản 2014; Luật Nhà ở 2014;

– Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015;

Ngoài ra còn có Danh mục 12 Nghị định do Chính phủ ban hành và 04 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết đinh 889/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 07/6/2021..