Rate this post

Mới đây, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Theo đó, sửa đổi 01 số quy định về quản lý, sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, cụ thể như sau:

Tổ chức thu phí được để lại 50% số tiền phí thu được để trang trải các chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí theo quy định Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Và nộp 50% số tiền phí thu được còn lại vào Ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước.

(Hiện hành, Cục sở hữu trí tuệ thực hiện công việc, dịch vụ bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp là tổ chức thu phí và được giữ lại tới 85% số tiền phí thu được trước khi nộp vào Ngân sách nhà nước).

Thông tư 31/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 01/7/2020.