Rate this post

Ngày 30/9/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 82/2021/TT-BTC về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu (NK) chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa NK ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng biển nơi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng.

Theo đó, cơ sở xác định hàng hóa NK ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng biển bao gồm:

(1) Hoạt động khai thác cảng đang chịu ảnh hưởng bởi dịch covid-19 nằm ngoài khả năng khắc phục của cảng.

(2) Hàng NK tồn bãi đạt trên 90% dung lượng quy hoạch chất xếp hàng nhập khẩu của cảng biển.

(3) Được Cảng vụ Hàng hải xác nhận về tình trạng ùn tắc hoặc nguy cơ ùn tắc do tác động bởi đồng thời các yếu tố tại khoản (1), (2) nêu trên.

(4) Doanh nghiệp kinh doanh cảng biển có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý cảng biển nơi lưu giữ hàng hóa về tình trạng ùn tắc hoặc nguy cơ ùn tắc kèm xác nhận của Cảng vụ Hàng hải nêu tại khoản (3).

Thông tư 82/2021/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.